Marxa Cicloesportiva GRAN FONDO TARRAGONA. 4 d’octubre de 2015.

Aquest reglament s’adopta amb caràcter general sense perjudici del que pugui contenir de forma específica, respecte a les condicions de circulació i altres mesures de control i vigilància de la marxa ciclista, l’autorització administrativa emesa pel Servei Català de Trànsit i de les indicacions i recomanacions que la Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra i el responsable de Seguretat Viària consideri convenients el dia de la seva celebració.
Article 1: INFORMACIÓ TÈCNICA DE LA MARXA
a. El Club Ciclista SECUITENC (en endavant “l’Organitzador”) organitza la PROVA CICLOESPORTIVA GRAN FONDO TARRAGONA.
b. La data de celebració serà el proper 4 d’octubre de 2015.
c. El punt de sortida i arribada estarà situat a: Inicio de la Escullera (Tarragona)
d. L’organitzador proposa 2 recorreguts:
– Un recorregut llarg de 160 kilòmetres y 2.360 metres de desnivell positiu.
– Un recorregut curt de 107 kilòmetres y 1.360 metres de desnivell positiu.
e. Les dades de l’Organitzador son les següents:
Telèfon: (+34) 628 500 500
Correu electrònic: info@granfondotarragona.com

Article 2: FORMAT DE LA MARXA
La Marxa es celebrarà seguint el format “d- Marxa Cicloesportiva amb sortida conjunta” segons lo establert per la Federació Catalana de Ciclisme:
d- Marxa Cicloesportiva amb sortida conjunta: la sortida per a tots els participants es farà a les 8.30 hores. Existirà control de temps de la totalitat de la ruta amb una catifa de control de pas a la zona de sortida i arribada. Els participants seguiran el ritme dels vehicles que obren la comitiva seguint un rutòmetre amb temps de pas prèviament establerts, sense re agrupaments.

Article 3: LEGISLACIÓ I NORMATIVA
a. La Marxa és una prova esportiva de bicicleta de carretera de les regulades en el Reglament de Ciclisme per a Tots de la Real Federació Espanyola de Ciclisme (RFEC) en el marc d’una especialitat ciclista que concep aquest esport com un exercici físic amb una finalitat esportiva, d’oci i turístic o cultural. La Marxa estarà sotmesa a les disposicions dels articles 15 i següents de l’annex II del Reial Decret 1428/2003, del 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Circulació per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març..
b. En els recorreguts de gran fons-de més de 130 km o amb un desnivell acumulat important per sobre de 2.000 metres-, l’edat mínima per participar és de 18 anys a complir pel ciclista durant l’any en curs.
c. La Marxa te un caràcter no competitiu. El trànsit estarà obert, fet que obliga als participants a respectar la Llei de Seguretat Viària i el Reglament General de Circulació vigents. L’organitzador vetllarà per l’òptima circulació dels ciclistes en els punts crítics del recorregut on, per la coincidència amb la resta d’usuaris de la via, sigui necessari reforçar les mesures de seguretat viària existents.

Article 4: INSCRIPCIONS I PREUS
a. Les inscripcions només es podran realitzar a través del portal www.granfondotarragona.com/inscripciones que permet el pagament amb targeta. El preu de les inscripcions anticipades des de l’apertura de les inscripcions fins el 6 de setembre a les 24:00h serà de 35,00€ i 40,00€ respectivament.
c. Un cop s’arribi als 1500 participants o expirat el termini de les inscripcions, no s’acceptaran noves inscripcions per part de l’Organitzador.
d. La inscripció dóna dret al ciclista a participar en La Marxa, així com al dorsal i / o placa identificativa, obsequis i la utilització dels serveis que ofereix l’Organitzador.
e. En cas que l’Organitzador confiï el control del participant al xip electrònic del sistema que l’empresa contractant estableixi i la Federació Catalana determini

Article 5: LLICÈNCIES
a. Per participar a La Marxa és obligatori estar federat amb una llicència amb validesa durant l’any en curs (2014) i expedida per la RFEC, la FCC o per qualsevol federació afiliada a la UCI.
b. En cas de no tenir llicència federativa, l’Organització subscriurà una llicència temporal (assegurança) d’un dia vàlida exclusivament per a la participació a la prova, i un preu de 5€.

Article 6: DEVOLUCIONS I INTRANSFERIBILITAT DE LES INSCRIPCIONS
a. Les inscripcions es consideren com a definitives un cop pagades. No existeix la possibilitat de devolució de la inscripció en cas de no poder participar a la Marxa, independentment del motiu. En aquest cas, l’Organitzador lliurarà el regal commemoratiu en el lloc i dates que s’indiqui. En cas de canvi de data de celebració, les inscripcions seran vàlides si La Marxa es celebra al mateix any i no es guardaran per a la següent temporada.
b. Les inscripcions son personals e intransferibles i no poden ser utilitzades per una persona diferent a la inscrita. No es possible la substitució d’un participant per un altre. En cas de detectar aquest fet, l’Organitzador es reserva el dret de penalitzar ambdós participants quedant anul•lada la validesa de l’assegurança i exclosos tots dos de tots els premis, obsequis i altres beneficis previstos.

Article 7: RECOLLIDA DE DORSALS
a. La recollida de dorsals es durà a terme al Hotel Tarraco Park de Tarragona el dissabte 3 d’octubre de 16 a 21 hores. Els dorsals no recollits podràn ser retirats el mateix dia de la marxa de 06.00h a 07.00h. Preguem recollir el dorsal amb anterioritat al dia de la marxa per evitar cues i retrassos.
b. Per recollir el dorsal, serà imprescindible que el participant s’identifiqui. Per tant serà OBLIGATORIA la presentació d’un document identificatiu (DNI, carnet de conduir, passaport) i la llicència federativa en curs en cas de tenir-la.
c. Per recollir el dorsal d’una tercera persona, caldrà presentar una fotocòpia del document identificatiu i de la llicència federativa així com una autorització de recollida signada per l’interessat.
d. En cap cas es lliuraran dorsals que no corresponguin amb l’interessat. La revenda i / o traspàs dels drets d’inscripció i la participació amb el dorsal d’una altra persona pot tenir penalitzacions tant per al venedor com per al comprador i la possibilitat d’exercir accions contra els dos.

Article 8: CONTROLS HORARIS I TANCAMENTS DE PAS
a. En el recorregut es situaran aquests punts de control amb horaris màxims de pas:
Punt 1: La Riba (Km.40) Separació curta/llarga. Tancament a les 11:00 hores
Punt 2: Mont-Ral (Km.78 en la cursa de 107km i km 130 en la cursa de 160km). Control de pas, entrada costes. Tancament a les 15:00 hores.
Punt 3: ARRIVADA (Km 110/160). Tancament a les 18:00 hores
b. L’hora de tancament de la zona d’arribada serà a les 18 hores, el temps màxim de marxa es de 10 hores.
c. Si algun participant que hagi sobrepassat el temps de pas horari vol continuar l’itinerari de la Marxa, ho farà sota la seva completa responsabilitat i risc, donat que l’Organitzador li considerarà fora de la Marxa i no podrà donar-li serveis com l’avituallament, l’assistència mecànica ni sanitària i, per tant, s’eximeix a l’Organitzador de qualsevol reclamació referida a aquesta qüestió.

Article 9: AVITUALLAMIENTS
a. En el recorregut llarg es situaran els següents punts d’avituallament:
– Avituallament sòlid/líquid 1: Perafort (km 22)
– Avituallament sòlid/líquid 2: La Riba (km 50)
– Avituallament sòlid/líquid 3: Prades (km 92)
– Avituallament sòlid/líquid 4: Mont-Ral (km 130)
– Avituallament sòlid/líquid 5: La Secuita (km 150)

En el recorregut curt es situaran els següents punts d’avituallament:
– Avituallament sòlid/líquid 1: Perafort (km 22)
– Avituallament sòlid/líquid 2: La Riba (km 50)
– Avituallament sòlid/líquid 3: Mont-Ral(km 78)
– Avituallament sòlid/líquid 4: La Secuita (km 98)

b. Per avituallar-se, els participants hauran d’aturar-se i passar per les zones habilitades amb aquesta finalitat. L’Organitzador té expressament prohibit oferir menjar i begudes fora d’aquestes zones a ciclistes en moviment damunt de la bicicleta.
c. Els participants hauran de dipositar les deixalles i / o fems a les zones habilitades. Llençar escombraries fora d’aquestes zones serà penalitzat amb desqualificació..
d. L’Organitzador no donarà avituallament als ciclistes que no estiguin identificats com a participants de la Marxa.

Article 10: SERVEIS PRE I POST MARXA
a. L’Organització recomanarà l’allotjament a hotels prèviament concertats.
b. Abans de La Marxa, hi hauran lavabos degudament senyalitzats.
c. Al acabar La Marxa, hi hauran lavabos i un avituallament final amb “pasta party”.
d. L’entrega de premis i premis commemoratius serà a les 16 hores a la zona d’arribada.

Article 11: PROTECCIÓ I ASSISTÈNCIA
a. Hi haurà presència de vehicles i personal de protecció oficial, com ara, Mossos d’Esquadra i Policia Local.
b. Aquests cossos podran estar recolzats per personal de Protecció Civil.
c. També estaran presents altres vehicles de l’Organitzador convenientment identificats, ambulàncies, cotxe escombra, assistències, etc.
d. L’Organitzador també instal•larà cartells indicatius, senyalitzacions, fletxes i personal voluntari degudament identificat als llocs que consideri convenient i / o li sigui possible. S’entén que són una ajuda merament informativa i no una condició obligatòria.
e. Tots els participants de la Marxa, pel fet d’estar en possessió de la corresponent llicència federativa o llicència de dia, estan coberts tant en assistència mèdica com en responsabilitat civil. Per als usuaris de la llicència de dia, la pòlissa d’assistència mèdica garanteix la cobertura d’accidents i la pòlissa de responsabilitat civil mitjançant la cobertura de responsabilitat civil.
f. El personal auxiliar de l’Organització és a la vegada auxiliar del dispositiu policial, podent prendre decisions que afectin a la seguretat viària, a l’incompliment del present reglament i a la Llei de Seguretat Viària així com a l’annex número II del vigent Reglament General de Circulació.

Article 12: OBLIGACIONS DEL PARTICIPANT
a. Es obligatori utilitzar per a tots els participants utilitzar el casc protector homologat.
b. El ciclista ha de dur el dorsal i/o placa identificativa de forma que sigui visible, sense manipular la seva forma ni tapar gens del mateix dorsal.
c. S’han de respectar i complir les normes de trànsit així com la Llei de Seguretat Viària i al Reglament General de Circulació vigent. El participant reconeix estar informat que les carreteres poden tenir deficiències, zones estretes i corbes perilloses, per la qual cosa l’Organitzador li demana extremar la prudència i el participant eximeix l’Organitzador de qualsevol incident o accident derivat de la seva participació a La Marxa. Se sap que les carreteres són en trànsit obert.
d. També s’ha de tenir cura del recorregut i el seu entorn i no embrutar ni llençar brossa fora dels llocs habilitats a aquest efecte.
e. Els participants han de passar per tots els controls, incloent el de la sortida.
f. En cas d’abandonament o accident, serà necessari posar-se en contacte i comunicar-ho a l’Organitzador a través dels telèfons indicats en el propi dorsal.
g. No pot haver-hi remolc ni assistència per part de vehicles externs a l’Organització.
h. El ciclista haurà d’acceptar el document “Declaració del Cicloturista” que informa dels riscos que comporta la participació i que exclou a l’Organitzador de responsabilitats en cas de qualsevol incidència o accident derivat de la participació en La Marxa. En el cas de les inscripcions realitzades telemàticament, aquest document és visible a l’hora de realitzar la inscripció i s’ha d’acceptar per poder finalitzar correctament el procés. Si no s’accepta en aquest moment, s’haurà de signar en el moment de recollir el dorsal abans de la sortida.
i. El participant, en inscriure’s a la Marxa, accepta tots els punts del present reglament. L’incompliment per part del participant d’alguna de les normes enumerades suposarà la seva desqualificació automàtica.
j. Qualsevol ciclista discapacitat que prengui part en la prova amb una Handbike, haurà d’anar permanentment acompanyat per un ciclista vestit amb una armilla reflectant i aquest haurà de circular darrere seu.
k. Obligatorietat del ciclista de participar amb el mallot de la prova.

Article 13: RECONEIXEMENTS
L’Organitzador es fa responsable del lliurament dels següents “RECONEIXEMENTS” commemoratius:
– Al corredor més veter�
– Als 3 primers classificats masculins (segons el temps dels trams lliures)
– A les 3 primeres classificades femenines (segons el temps dels trams lliures).

Article 14: DRETS DE L’ORGANITZADOR
a. L’Organitzador no es fa responsable de cap tipus d’accident del que el participant pogués ser víctima o causa, així com dels possibles deutes que pugui contreure durant La Marxa.
b. L’Organitzador es reserva el dret de modificar qüestions relatives a la ubicació dels avituallaments, recorreguts, trofeus, etc. quan hi hagi raons que justifiquin aquests canvis, informant dels mateixos a tots els participants de la Marxa, ja sigui per serveis telemàtics (correu electrònic, missatges mòbils, etc) mitjançant megafonia o mitjançant senyalitzacions durant el recorregut.
c. En qualsevol moment, l’Organitzador es reserva el dret a neutralitzar la Marxa i de resoldre, sota el seu criteri, qualsevol incident que es pugui produir en el curs de la mateixa.
d. Si per causes de força major (meteorològiques o de qualsevol altre tipus) no fos possible la celebració de la Marxa el dia indicat, l’Organitzador no retornarà l’import de les inscripcions però sí lliurarà el Welcome Pack corresponent als cicloturistes presents, oferint-a més-un 50 % de descompte per a la següent edició.
e. L’Organitzador es reserva el dret de canviar (eliminar, afegir o modificar articles) d’aquest Reglament per imposició.
f. L’Organitzador es reserva el dret d’admissió a la Marxa.

Article 15: PENALITZACIONS
L’Organitzador adquireix el compromís davant la resta de participants de posar en coneixement de les autoritats la informació sobre aquells cicloturistes que no respectin el Reglament General de Circulació vigent. Tots aquells que no respectin les condicions, podran ser desqualificats de la Marxa. En particular es vigilaran aquestes accions:
a. No respectar les indicacions de les autoritats i/o l’Organitzador.
b. No passar pel control de sortida ni els possibles controls intermedis.
c. Participar sota l’efecte de drogues / estupefaents o begudes alcohòliques.
d. Embrutar o degradar l’itinerari o el seu entorn.
e. Circular amb vehicle de suport.
f. Comportar-se de manera que entorpeixi el normal desenvolupament de la Marxa i que vagi contra el reglament de la mateixa.

Article 16: DRET A LA IMATGE
L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a l’Organitzador de la Marxa a la gravació total o parcial de la seva participació en la mateixa, dóna el seu consentiment perquè es pugui utilitzar la seva imatge per a la promoció i difusió de la imatge de la Marxa en totes les seves formes (ràdio, premsa, vídeo, foto, DVD, internet, cartells, mitjans de comunicació, etc) i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú executar, sense dret per la seva part a rebre compensació econòmica.

Article 17: LOPD I POLÍTICA DE PRIVACITAT
L’Organitzador garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal i, així, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, el participant queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents per part de l’Organitzador i al tractament dels mateixos per a la seva utilització en relació a l’execució de gestions administratives, comercials i altres activitats pròpies.
Sobre la política de privacitat, l’Organitzador assegura al participant, en tot cas, l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, en els termes que estableix la legislació vigent, mitjançant un escrit dirigit a l’Organització, sent responsable del fitxer amb domicili a aquests efectes a l’adreça anteriorment indicada.
El participant accepta que les seves dades puguin ser cedides exclusivament per a activitats necessàries per a la correcta execució de la gestió i administració interna de l’Organitzador. Així mateix, el participant accepta que L’Organitzador els adreci informació sobre notícies, gestions o serveis que afectin a la Marxa. L’acceptació del participant perquè les seves dades puguin ser tractades o cedides en la forma d’aquest paràgraf, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, tal com disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre.
L es dades personals de la inscripció, conjuntament amb el número de dorsal, estaran a disposició del Servei Català de Trànsit i de la Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra, a efectes de control i vigilància de la Marxa, pel que fa referència especialment al comportament no competitiu dels seus participants ja que la celebració d’aquest tipus d’activitats esportives és de forma compartida amb la resta d’usuaris de la via.

Article 18: RECONEIXEMENT MÈDIC
Es recomana encaridament als participants fer-se un reconeixement d’aptituds medicoesportives que inclogui una prova d’esforç. El certificat ha de tenir com a màxim 1 (un) any d’antiguitat.

Tarragona, 01 de Septembre de 2014

DECLARACIÓ DEL CICLOTURISTA PARTICIPANT A LA MARXA
“GRAN FONDO TARRAGONA”

Declaro:

Que conec el contingut del reglament de la Marxa disponible a la web de l’Organitzador i que l’accepto íntegrament.
Que declaro tenir o que tindré en el curs de l’any de celebració de la Marxa l’edat mínima per participar tal com es detalla en el punt 2b del Reglament de Marxes Cicloturistes de la FCC.
Que estic assabentat que la Marxa és una marxa cicloturista en la qual s’exclou la competició i, per tant, en cap cas hi haurà res semblant a una cursa competitiva.
Que la Marxa transita per vies públiques obertes al trànsit i la meva circulació respectarà la senyalització existent i, en especial, les indicacions dels agents de l’autoritat, personal de protecció civil i de l’Organització.
Que accepto els riscos inherents que comporta un recorregut obert al trànsit.
Que em comprometo a complir les normes de la Llei de Seguretat Vial i del seu reglament, vetllant per la meva seguretat i la de la resta de participants i usuaris de la via pública.
Que eximeixo a l’organitzador, al seu president, a la Junta Directiva, a la Federació Catalana de Ciclisme, i / o a qualsevol persona física o jurídica vinculada amb l’organització de la Marxa de les responsabilitats derivades de qualsevol accident causat o bé per motius lligats a fets de la circulació o bé per accidents esportius.
Que eximeixo als assenyalats anteriorment de qualsevol perjudici que, per motius de salut, poguessin derivar-se de la meva participació en la Marxa, assumint personalment el risc inherent per a la salut que suposa l’esforç físic requerit per a la participació en La Marxa
Que declaro conèixer els riscos propis de la participació a la Marxa, como son:
• Que hi ha trams en els que caldrà extremar tota precaució.
• L’existència de tot tipus de vehicles aliens a l’Organitzador circulant al llarg del recorregut de la Marxa..
• Que aquets vehicles circulen entre els ciclistes com usuaris normals de las vies.
• Que accepto i conec que trobaré tot tipus de vehicles en ambdós sentits de la circulació.
• Que accepto i conec que poden existir cruïlles no regulades per L’Organitzador en les que poden incorporar-se tot tipus de vehicles.
• Que existeixen descensos perllongats amb corbes en els que hauré de moderar la velocitat per evitar danys propis i / o aliens.
• Que hi ha trams en què l’estat de la carretera no està en les condicions de seguretat requerides i exclouré l’Organitzador de la responsabilitat per qualsevol perjudici que jo pogués tenir degut a la mala conservació del ferm o com a conseqüència de defectes en les infraestructures viàries.
• Que existeix la possibilitat de patir un accident esportiu lligat a la pràctica del ciclisme, assumint personalment la responsabilitat dels accidents que jo mateix pogués provocar a qualsevol participant de la Marxa, excloent l’Organitzador de qualsevol responsabilitat derivada d’aquests accidents.
• Que existeix la possibilitat de provocar un accident a un tercer aliè a La Marxa, assumint personalment la responsabilitat íntegra de l’esmentat accident i excloent a l’Organitzador de qualsevol responsabilitat derivada del mateix.